Bonus – Malus

Od 1. septembra 2011. sve osiguravajuće kuće prilikom zaključenja polisa od auto-odgovornosti primenjivaće bonus-malus sistem, odnosno cena polise će direktno zavisiti od toga kako su se vozači ponašali u saobraćaju proteklih godinu dana.

Bonus predstavlja umanjenje osnovne premije osiguranja od auto odgovornosti, ukoliko u periodu osiguranja od najmanje jedne godine nije bilo šteta, dok malus predstavlja uvećanje osnovne premije ukoliko je bilo prijavljenih šteta u prethodnom posmatranom periodu.

Svako ko prvi put osigurava novo vozilo premiju osiguranja plaća bez bonusa ili malusa, tj. plaća osnovnu cenu osiguranja koja je ista kod svih osiguravajućih kuća a propisana je od strane NBS.

Kada se obnavlja polisa, proverava se da li je bilo prijavljenih šteta u periodu važenja polise. Ako nije, osiguraniku se umanjuje premija za 5% do maksimalnih 15% u naredne dve godine, a ako je šteta bilo, on se kažnjava za svaki prijavljeni štetni događaj. To znači da za jednu štetu morate platiti osiguranje do 50 odsto više od osnovne cene osiguranja. Za tri i više šteta ova cena ide na maksimalnih 150% više od osnovne cene osiguranja. Da bi se vozač koji je došao do maksimalnog premijskog stepena vratio na cenu takozvane osnovne premije osiguranja, treba da protekne tačno osam godina i to bez ijedne jedine učinjene štete.

Napominjemo da se pravo na premiju odgovarajućeg premijskog stepena bonus-malus sistema odnosi samo na vlasnika vozila. Promenom vozila, ne gubi se stečeno pravo na bonus ili malus, jer se ono vezuje za vlasnika. Bonus -malus sistem se primenjuje i na lica koja imaju ovlašćenje držanja i korišćenja vozila po osnovu ugovora o lizingu i to se obavezno navodi u polisi.